Creative Ventures

ครีเอทีฟ เวนเจอร์  คือ บริษัทร่วมลงทุนที่เน้นการลงทุนใน Early-Stage Deep Tech Startup ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น ปัญหาขาดแคลนแรงงาน, ปัญหาประชากรสูงอายุ และปัญหาสภาพภูมิอากาศ